Algemene voorwaarden

Versie 1.1 op 18-01-2023
 
Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Identiteit van Studio Daadkracht
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Retourzending gebrekkige/verkeerd geleverde producten
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Copyright
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Duurtransacties
Artikel 16 – Betaling
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Daadkracht, op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Studio Daadkracht en consument. Met het plaatsen van een bestelling op studiodaadkracht.nl, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Studio Daadkracht met een opdrachtgever of consument sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, overeenkomst op afstand en bestellingen daaronder begrepen. Met het plaatsen van een bestelling op studiodaadkracht.nl ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dit schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
 4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Studio Daadkracht van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Studio Daadkracht zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Studio Daadkracht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Studio Daadkracht: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Studio Daadkracht: de natuurlijke persoon die als ondernemer producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Studio Daadkracht en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Studio Daadkracht gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Studio Daadkracht is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Daadkracht zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Studio Daadkracht is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Studio Daadkracht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Studio Daadkracht passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Studio Daadkracht kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Studio Daadkracht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Studio Daadkracht zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het vestigingsadres (geen bezoekadres) van Studio Daadkracht;
  2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Studio Daadkracht. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail onder vermelding van het order- en factuurnummer naar linda@studiodaadkracht.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Studio Daadkracht heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Studio Daadkracht dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Studio Daadkracht of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Studio Daadkracht kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Downloadbare digitale producten.

Artikel 9 – Retourzending gebrekkige/verkeerd geleverde producten

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Studio Daadkracht schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten of kennelijke vergissingen. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij dergelijke fouten is Studio Daadkracht niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Studio Daadkracht behoudt zich voor de prijzen te wijzigen.
 4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Studio Daadkracht is voorbehouden wettelijke prijsverhogingen door te berekenen aan de consument.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Studio Daadkracht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Studio Daadkracht kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Studio Daadkracht geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal Studio Daadkracht het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Daadkracht tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Studio Daadkracht bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Copyright

 1. Het auteursrecht van alle ontwerpen ligt bij Studio Daadkracht alsmede het fotomateriaal. Het is dan ook niet toegestaan om (zonder toestemming) deze over te nemen.
 2. Niets uit de website (www.studiodaadkracht.nl) mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Studio Daadkracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Studio Daadkracht tegenover de consument kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde.
 2. De consument is aansprakelijk voor retourzendingen.

Artikel 14 – Overmacht

Studio Daadkracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de consument als zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht behoort in ieder geval, een bedrijfsstoring waardoor orders niet verwerkt kunnen worden, ziekte en familieomstandigheden. In geval van overmacht is Studio Daadkracht nooit verplicht tot het uitbetalen van enige schadevergoeding.

Artikel 15 – Duurtransacties

Indien partijen een duurovereenkomst aangaan met Studio Daadkracht, wordt hiervoor een nadere overeenkomst opgesteld met aanvullende voorwaarden.

Artikel 16 – Betaling

 1. Betalingen verlopen via IDEAL.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Studio Daadkracht te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Studio Daadkracht met uitzondering van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17 – klachtenregeling

 1. Klachten kunnen worden ingediend bij Studio Daadkracht via een e-mail aan linda@studiodaadkracht.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Daadkracht, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Studio Daadkracht ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Daadkracht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Studio Daadkracht in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 18 – geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Studio Daadkracht en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Studio Daadkracht behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Easysoftonic
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.